Osobné údaje a ich ochrana


Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu


1. Prevádzkovateľom je TIUS s. r. o., Platanová 3226/6, 010 07  Žilina, IČO: 50346687,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 65789/L (ďalej len „prevádzkovateľ").

2. Účelom a právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmlúv o kúpe tovaru, vrátane vykonávania opatrení pred uzavretím zmluvy o kúpe tovaru a tiež plnenie povinností podľa zákona o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vedenie záznamovej knihy).

3. Dotknutými osobami sú osoby, ktoré prejavili záujem o kúpu tovaru u prevádzkovateľa a osoby, ktoré uzatvorili takúto kúpnu zmluvu.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby je v nasledujúcom rozsahu:

 • Pri kúpe zbraní a streliva v rozsahu podľa  zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a stelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda meno a priezvisko, titul, bydlisko (adresa trvalého pobytu / prechodného pobytu v rozsahu názov ulice, orientačné, prípadne súpisné číslo domu, názov obce, poštové smerovacie číslo, názov okresu a názov štátu), rodné číslo, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, číslo zbrojného preukazu, číslo preukazu zbrane.
 • Pri kúpe tovaru prostredníctvom e-shopu v rozsahu meno a priezvisko, titul, korešpondenčná a fakturačná adresa v rozsahu názov ulice, orientačné, prípadne súpisné číslo domu, názov obce, poštové smerovacie číslo, názov okresu a názov štátu), telefónne číslo a mailová adresa.
 • Pri kúpe tovaru zbrane kategórie D podľa zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a stelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prostredníctvom e-shopu v rozsahu meno a priezvisko, titul, korešpondenčná a fakturačná adresa  v rozsahu názov ulice, orientačné, prípadne súpisné číslo domu, názov obce, poštové smerovacie číslo, názov okresu a názov štátu), telefónne číslo a mailová adresa, rodné číslo, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti.

5. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

6. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

7. Príjemcovia osobných údajov

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

 • Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S
 • Geis Parcel SK s. r. o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46 489 592, IČ DPH: SK 2023410301, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 21503/S
 • LORI s. r. o.  Mojš 242, 010 01 Mojš, IČO: 44 428 871, IČ DPH: SK 2022693299, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo 50256/L
 • GRAND POWER, s. r. o., Poľovnícka 29, Banská Bystrica-Šalková 974 01, IČO: 36 040 151, IČ DPH: SK2020093669, Spoločnosť je zapísaná  v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 6307/S
 • M-HUNT s. r. o., Čadečka 5138, 022 01 Čadca, IČO:  46 483 641, IČ DPH: SK2820012910, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo 55940/L
 • ERIK s. r. o., Handlovská 2438/19, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 35 735 473, IČ DPH: SK2020210940, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 16254/B
 • BW ARMS, spoločnosť s ručením obmedzeným, Psíky 2741/121, Skalica 909 01, IČO: 31 438 334 , IČ DPH: SK2020376644. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo 450/T
 • Všeobecná úverová banka, a. s.; skrátený názov: VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, IČO: 31 320 155, IČ DPH: SK202041181, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 341/B

8. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ bude uchovávať poskytnuté osobné údaje v prípade, ak dôjde ku kúpe zbraní a streliva po dobu 20 rokov, v zhode so zákonom č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V ostatných prípadoch, ak dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa, po dobu 5 rokov od uzavretia zmluvy o kúpe tovaru.

9. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči prevádzkovateľovi:

9.1. Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto poučení.

9.2. Právo na to, aby prevádzkovateľ opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje.

9.3. Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.

9.4. Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

9.5. Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

9.6. Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u prevádzkovateľa.

9.7. Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

9.8. Právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.

9.9. Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo

a) písomne na adrese sídla poisťovateľa alebo na elektronickej adrese tius@tius.sk,  

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby.

9.10. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Môj účet".

10. Osobné údaje nebudú zverejnené.

11. Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ neuskutoční prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín.

12. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.