Osobné údaje a ich ochrana

Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu

1.    Prevádzkovateľom je TIUS s.r.o., Platanová 3226/6, 010 07  Žilina, IČO: 50346687,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 65789/L (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2.    Účelom a právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmlúv o kúpe tovaru, vrátane vykonávania opatrení pred uzavretím zmluvy o kúpe tovaru a tiež plnenie povinností podľa zákona o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vedenie záznamovej knihy).

3.    Dotknutými osobami sú osoby, ktoré prejavili záujem o kúpu tovaru u prevádzkovateľa a osoby, ktoré uzatvorili takúto kúpnu zmluvu.

4.    Zoznam spracúvaných osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby je v nasledujúcom rozsahu:

-    Pri kúpe zbraní a streliva v rozsahu podľa  zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a stelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda meno a priezvisko, titul, bydlisko (adresa trvalého pobytu / prechodného pobytu v rozsahu názov ulice, orientačné, prípadne súpisné číslo domu, názov obce, poštové smerovacie číslo, názov okresu a názov štátu), rodné číslo,  dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, číslo zbrojného preukazu, číslo preukazu zbrane.
-    Pri kúpe tovaru prostredníctvom e-shopu v rozsahu meno a priezvisko, titul, korešpondenčná a fakturačná adresa  v rozsahu názov ulice, orientačné, prípadne súpisné číslo domu, názov obce, poštové smerovacie číslo, názov okresu a názov štátu), telefónne číslo a mailová adresa.
-    Pri kúpe tovaru zbrane kategórie D podľa  zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a stelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prostredníctvom e-shopu v rozsahu meno a priezvisko, titul, korešpondenčná a fakturačná adresa  v rozsahu názov ulice, orientačné, prípadne súpisné číslo domu, názov obce, poštové smerovacie číslo, názov okresu a názov štátu), telefónne číslo a mailová adresa, rodné číslo,  dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti.


5.    Príjemcovia osobných údajov
Osobné údaje môžu byť poskytnuté spoločnosti, ktorá zabezpečuje ekonomické spracovanie  dokumentov prevádzkovateľa: LORI s.r.o. , a spoločnostiam BW ARMS, spoločnosť s ručením obmedzeným, PUŠKÁRSTVO HERMES spol. s.r.o., GRAND POWER, s.r.o. a M-HUNT s. r. o. v prípade, ak si dotknutá osoba uplatní zľavu poskytovanú niektorou z týchto spoločností pre príslušníkov ozbrojených zložiek Slovenskej republiky. V prípade, že sa zákazník rozhodne o kúpu tovaru na splátky prostredníctvom QUATRO, tak údaje sú poskytnuté spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.. Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj spoločnostiam, ktoré zabezpečujú prepravné služby zásielok, Geis Parcel SK, s.r.o. a Slovenská pošta, a.s..
6.    Doba uchovávania osobných údajov:
Prevádzkovateľ bude uchovávať poskytnuté osobné údaje v prípade, ak dôjde ku kúpe zbraní a streliva po dobu 20 rokov, v zhode so zákonom č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V ostatných prípadoch, ak dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa, po dobu 5 rokov od uzavretia zmluvy o kúpe tovaru.


7.    Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči prevádzkovateľovi:
7.1.    Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto poučení.
7.2.     Právo na to, aby prevádzkovateľ opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje.
7.3.    Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.
7.4.    Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:
-     dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
-     spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
-     prevádzkovateľ nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.
7.5.    Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
7.6.    Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u prevádzkovateľa.
7.7.    Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
7.8.    Právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.
7.9.     Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.

Dotkunutá osoba môže uplatniť svoje právo
a)    písomne na adrese sídla poisťovateľa alebo na elektronickej adrese tius@tius.sk,  
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby.

8.    Osobné údaje nebudú zverejnené.

9.    Prenos osobných údajov
Prevádzkovateľ neuskutoční prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín.